Zaloguj| Zarejestruj                        Będzin         galeria zdjęć     imprezy szkolne Dziś jest poniedziałek, 17 czerwca 2019
Gimnazjum nr 3
42-500 Będzin
ul. Krakowska 14
tel. 32 267 44 68
sekretariat
g3@gimnazjum3.info.pl


mapa dojazdu
Gimnazjum nr 3
Menu główne
strona główna
dyrekcja
nauczyciele
uczniowie
rada rodziców
samorząd uczniowski
zespoły przedmiotowe
zajęcia dodatkowe
sukcesy
pedagog szkolny
biblioteka
chór
galeria
Dokumenty
dokumenty szkoły
kalendarz
podręczniki
prace nauczycieli
plan lekcji
historia szkoły
absolwenci
jadłospis
Projekty

Programy

Certyfikaty
dysleksjaW naszej szkole realizowany jest program zajęć logopedycznych. Szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjno - terapeutycznym ORTOGRAFFITI, i uzyskała już certyfikat za udział w tym przedsięwzięciu.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć logopedycznych dla gimnazjalistów z wadami wymowy oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się .

Zamierzone efekty:

Systematyczna i długotrwała praca przyczynić się ma do zniwelowania problemu dyslektycznego i zagwarantować lepsze funkcjonowanie w szkole i życiu.

Dyslektycy powinni być na lekcjach bardziej aktywni i pewni siebie.
Terapia mowy ma na celu wywołać prawidłową głoskę i utrwalić ją w mowie codziennej.

Uwarunkowania podjęcia prac nad programem, opracowanie i cele zajęć:

W ostatnich latach pracy zaobserwowałam, że wzrasta ilość dzieci z opinią o trudnościach w uczeniu się.
Opracowany program terapeutyczny zakłada zorganizowanie na terenie Gimnazjum nr 3 w Będzinie zajęć logopedycznych dla uczniów z wadami wymowy oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się : dysleksją , dysortografią i dysgrafią.
Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia w szkole w dużej mierze wpływa mowa.Pomaga nawiązywać kontakty społeczne , daje możliwość precyzyjnej komunikacji, jest narzędziem w zdobywaniu informacji. Zaburzenia i wady wymowy utrudniają osiąganie sukcesów w szkole.Najczęstsze zaburzenia to : dyslalie ( seplenienie,reranie,nieprawidłowa wymowa „k” ,”g”, nosowanie); opóźnienie rozwoju słowno-pojęciowego;brak dźwięczności w realizacji głosek dźwięcznych ; zniekształcenie niektórych głosek spowodowane niedosłuchem; jąkanie.Terapia logopedyczna składa się z dwóch etapów :
1)wywoływania prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski,
2)utrwalania tego wzorca w ciągu mownym.
Umiejętności czytania i pisania uwarunkowane są prawidłowym rozwojem wszystkich funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowych, słuchowych,ruchowych) oraz ich współdziałania czyli integracji percepcyjno-motorycznej.Dysleksja oznacza zaburzenia, charakteryzujące się trudnościami w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej.Odnosi się do:
*trudności w czytaniu – dyslalia
*trudności w pisaniu, które dotyczą poziomu graficznego – dysgrafia
*trudności w opanowaniu poprawnej pisowni – dysortografia
*trudności w czytaniu ze zrozumieniem- hiperdysleksja
*trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia.
Celem programu jest udzielenie specjalistycznej pomocy dyslektykom podczas indywidualnych zajęć.
Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i plac owkach, zajęcia logopedyczne mogą być organizowane jako jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie szkolnym.
Posiadam przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie terapii logopedycznej zdobyte w trakcie Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną.


CELE PROGRAMU

CELE OGÓLNE:
1.Terapia mowy dziecka.
2.Rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno-motorycznego (percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki).
3.Kształtowanie integracji percepcyjno-motorycznej.
4.Wyrównywanie szans edukacyjnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Pomoc uczniom z wadami wymowy obejmuje wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski oraz utrwalenie go w spontanicznej mowie.Praca z dzieckiem dyslektycznym wymaga pełnego zrozumienia jego trudności. Uczeń przekonany jest o swej niepełnowartościowości, pozbawiony wiary we własne siły.Ćwiczenia mają na celu kształtować i rozwijać : analizę i syntezę wzrokową,słuchową, spostrzegawczość, orientację przestrzenną i kierunkową, bezpośrednią pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi, sprawność grafomotoryczna.

Wdrożenie:
Program opracowałam w grudniu 2006 roku, zaprezentowałam radzie pedagogicznej 31 sierpnia 2007 roku .Po uzyskaniu akceptacji realizowany był jako zajęcia dodatkowe w naszym gimnazjum.Uczestnicy terapii wyłonieni zostali na podstawie zaleceń PPP oraz wychowawców klas pierwszych (4-osobowa grupa rerających i 6-osobowa grupa dyslektyków).Zgodę na udział wyrazili rodzice dziecka.Zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.
TREŚCI PROGRAMU :
Metodyka ćwiczeń logopedycznych:
A.Usprawnianie motoryki narządów mowy
B.Ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia
C.Ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia
D.Ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową, kinestetyczną i słuchową
E.Ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej
F.Psychoterapię przy zaburzonej osobowości.
Plan pracy z dyslektykami :
A. Usprawnianie percepcji słuchowej.
1.Kształtowanie wrażliwości słuchowej:
rozpoznawanie różnych dźwięków z otoczenia,
odtwarzanie układem przestrzennym struktur czasowych,
odtwarzanie strukturami czasowymi układów przestrzennych,
kojarzenie wzrokowo – słuchowe struktur czasowych z przestrzennymi np. dziecko stara się skojarzyć układy klocków z usłyszanym rytmem.
2.Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej:
wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów,
liczenie głosek i określanie ich miejsca i kolejności w wyrazach,
podział lub synteza wyrazów: sylabowa, głoskowa,
dopowiadanie zaczętych wyrazów i zdań.
3.Utrwalanie pamięciowych mechanizmów mowy:
nauka wierszy, rymowanek,
powtarzanie długich i krótkich zdań,
powtarzanie szeregu wyrazów łatwych i trudnych fonetycznie,
powtarzanie cyfr.
4.Doskonalenie wypowiedzi dziecka:
utrwalanie poprawnej artykulacji głosek,
wdrażanie do mowy zdaniowej,
wzbogacanie czynnego słownika dziecka,
opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.
B. Usprawnianie percepcji wzrokowej.
1.Kształtowanie ogólnej spostrzegawczości wzrokowej poprzez segregowanie, porównywanie, wyróżnianie elementów, wyszukiwanie różnic oraz podobieństw między ilustracjami różniącymi się szczegółami.
2.Ćwiczenia z materiałem literowym:
identyfikowanie i różnicowanie liter,
utrwalanie kształtu liter,
wyodrębnianie liter w wyrazach,
wyszukiwanie takich samych sylab,
tworzenie wyrazów z sylab,
segregowanie wyrazów,
czytanie wyrazów, zdań.
3.Ćwiczenia bezpośredniej pamięci wzrokowej:
odtwarzanie układów obrazków, elementów, liter,
rozpoznanie i wyliczenie z pamięci zaobserwowanych elementów obrazka, układu figur, układu liter.
4.Ćwiczenia orientacji przestrzennej:
wyrobienie i utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz osoby stojącej naprzeciw,
określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, przed itp.).
C. Usprawnianie funkcji motorycznych.
1.Ćwiczenia manualne:
nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek,
wydzieranki i wycinanki z papieru,
składanie techniką origami,
modelowanie w plastelinie.
2.Ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i drobne mięśnie palców:
zamalowywanie małych powierzchni,
kopiowanie rysunków,
pogrubianie konturów, wodzenie po wzorze,
prowadzenie linii między dwiema liniami szerzej rozstawionymi.
3.Ćwiczenia płynnych, rytmicznych, ciągłych ruchów pisarskich:
obrysowywanie szablonów,
rysowanie szlaczków,
łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą,
pisanie po śladzie i baz śladu liter wielkich i małych oraz ich połączeń.
Podane treści wyznaczają kierunek postępowania terapeutycznego i wskazują na bardzo szeroki zakres planowanych działań. Ich realizacja uzależniona była od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.

Ewaluacja:

.Osiągnięcia uczniów dyslektycznych wymagają długotrwałej pracy rodziców, nauczycieli, terapeuty jak i samego ucznia. Stopniowanie trudności zadań, systematyczność i pochwały są motorem do efektywnej pracy dyslektyka. Z rozmów z nauczycielami, wychowawcami oraz rodzicami uczestników zajęć wynika, że regularne ćwiczenia ze mną przyczyniają się do lepszego funkcjonowania w szkole i w życiu.


2005-2007 admin. Wszelkie prawa zastrzeżone.
engine powered by jPORTAL 2